ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTOSİRKƏ TURŞUSU EFİRLƏRİNİN EPİ- VƏ TİOEPIXLORHİDRİNLƏRLƏ REAKSİYALARININ TƏDQİQİ
Q.Z.Hüseynov, M.Ə.Mirzəyeva

Qələvi mühitdə merkaptosirkə turşusu efirlərinin epi- və tioepixlorhidrinlərlə reaksiyaları öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, ekvimolyar miqdarda natrium hidroksid iştirakı ilə merkaptosirkə turşusu efirlərinin epixlorhidrinlə reaksiyasından eyni zamanda 2,3- epoksipropilalkoksikarbonilmetil sulfidlər və 1- xlor- 3-alkoksikarbonilmetiltio-2-propanollar əmələ gəlir. Natrium hidroksiddən katalizator kimi istifadə etdikdə merkaptosirkəturşusu efirlərinin epixlorhidrinlə reaksiyasından yalnız 1-xlor-3-alkoksikarbonilmetiltio-2-propanollar alınır. Ekvimolyar miqdarda natrium hidroksid iştirakı ilə  merkaptosirkəturşusu efirlərinin tioepixlorhidrinlə qarşılıqlı təsiri nəticəsində reaksiyanın yeganə məhsulu kimi 2,3- epitiopropilalkoksikarbonilmetilsulfidlər əmələ gəlir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-49-52

Açar sözlər : epixlorhidrin, tioepixlorhidrin, merkaptosirkə turşunun efirləri, tiofenol, natrium hidroksid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPİLENİN POLİMERLƏŞMƏ PROSESİNİN QEYRİ-STASİONAR RİYAZİ MODELİNİN YARADILMASIA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova, E.F.Əliyev
- Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİS.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.BabanlıDavamı