ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Tl9SmTe6 –Tl4PbTe3 VƏ Tl9SmTe6 –Tl9BiTe6 SİSTEMLƏRİNİN FAZA DİAQRAMLARININ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
S.Z.İmaməliyeva, G.İ.Ələkbərzadə, A.N.Məmmədov, M.B.Babanlı

Çoxfunksiyalı genetik alqoritmdən istifadə etməklə Tl9SmTe6–Tl8Pb2Te6 və Tl9SmTe6–Tl9BiTe6 sistemlərinin faza diaqramlarının tarazlıqda olan fazaların tərkiblərinin temperatur asılılıqları şəkilində analitik modelləri alınmışdır. Bərk məhlulların likvidus və solidus əyriləri üçün qeyri-müəyyənlik zolağının sərhədləri müəyyən edilmişdir. Qeyri-molekulyar birləşmələrin requlyar məhlul modeli əsasında bərk məhlulların qarışma termodinamik funksiyalarının tərkib və temperaturdan asılılıqları təyin edilmişdir. Göstərilmişdir ki, Tl9SmTe6, Tl8Pb2Te6 və Tl9BiTe6 birləşmələri əasında bərk məhlullar bütün qatılıq intervalında termodinamik davamlıdırlar

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-12-16

Açar sözlər : faza diaqramı, tallium-samarium telluridləri, bərk məhlullar, çoxfunksiyalı genetik alqoritm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı