ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
XASSƏLƏRİ YAXŞILAŞDIRILMIŞ YOL ÖRTÜYÜ BİTUM KOMPOZİSİYASI
D.S.MəmmədHəsən-zadə, İ.H.İbrahimov

Məqalədə tərkibində 2.0–2.8% kütlə rezin qırıntıları saxlayan neft bitumunun təkrar emal polietilenlə modifikasiyasının nəticələri verilmişdir. Göstərilmişdir ki, tərkibində 26–28% M-40 markalı mazut saxlayan bitum kompozisiyasına modofikator kimi daxil edilən təkrar emal polietilenin miqdarı 1.4–4.0% kütlə artdıqca son məhsulun Halqa və Şar (H və Ş) üsulu ilə yumşalma temperaturu 46–800C, dartılma göstərici isə 4–13 sm intervalında dəyişir

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-69-71

 

Açar sözlər : yol bitumu, modifikasiya, plastifikator, təkrar emal polietilen, bağlayıcı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı