ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT KATALİZATORU ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ KONVERSİYASI
A.M.Əliyev, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, R.İ.Əhmədov, T.İ Hüseynova, R.Y.Ağayeva

Aşağı olefinlərin və parafinlərin neft-kimya sənayesinin istənilən məhsuluna çevrilmək üçün oksidləşdirici çevrilməsi reaksiyaları üçün yüksək effektivli katalizatorların hazırlanması məqsədi ilə sintetik (NaY) və təbii (təmiz və işlənmiş klinoptilolit və mordenit) seolitlər və müxtəlif metalların kationları əsasında bir sıra metalseolit katalizatorları ion mübadiləsi metodu ilə sintez edilmişdir. Sintetik seolit NaY əsasında hazırlanmış metalzeolit katalizatorlarının etilen və propilenin asetaldehid və asetona oksidləşdirici çevrilməsində nisbətən yüksək aktivlik göstərdiyi müəyyən edilmişdir. Həm də proseslər üçün yüksək effektivli bir metalzeolit katalizatorları sintez edilmişdir: metanın etilenə oksidləşdirici çevrilməsi; propanın asetaldehidə və formaldehidə oksidləşdirici çevrilməsi; metanın oksidləşmə ilə etilen və asetilenə çevrilməsi; metanın 1,4-butandiol-a oksidləşdirici çevrilməsi

doi.org/10.32737/0005-2531-2020-4-28-36

Açar sözlər : seolitlər, aktivlik, aşağı olefinlər, parafinlər, oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı