ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KHUDU SURKHAY OGLU MAMEDOV – 90
Keywords :
View article
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
№4 2019
CONTENT
- EXTRACTION-ATOMIC-ABSORPTION DETERMINATION OF TITANIUM (IV) WITH 2-HYDROXY-5-tr-BUTYLPHENYLASO-4ꞌ-NITROBENZENEA.M.Pashajanov, S.İ.Niftaliyev, M.M.Agamaliyeva, G.G.Abbasova, N.V.Yusifova, Z.A.Mammadova, E.M.Kazimova
- Zr-BASED HETEROGENİZED CATALYTİC SYSTEMS FOR OLİGOMERİZATİON OF ETHYLENE TO OLEFİNS AND OİL FRACTİONSM.J.KhamiyevMore