ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTADİEN STİROL SOPOLİMERİNİN EPİXLORHİDRİN OLİQOMERLƏRİ İLƏ MEXANİKİ-KİMYƏVİ MODİFİKASİYASI
Y.M.Bilalov, R.E.Mustafayeva, İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, F.A.Əmirov

 

Elastomerlərin ənənəvi emal şəraitində butadien stirol kauçukunun mexaniki-kimyəvi modifikasiyası aparılmışdır. Müxtəlif fiziki-kimyəvi – İQ, NMR spektroskopiyaları, DTA üsulları ilə kauçukun epixlorhidrinlə –Cl, –OH, epixlorhidrinin  oliqomerləri efir qrupları vasitəsi ilə kauçukun ikiqat rabitəsi arasında kimyəvi qarşılıqlı təsir faktı müəyyən edilmişdir

Keywords : butadien-stirol kauçuku, epixlorhidrin oliqomeri, mexaniki-kimyəvi modifikasiya
View article
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
№1 2023
CONTENT
- PLATINUM – MESOPOROUS CARBON NITRIDE NANOCOMPOSITES: SYNTHESIS, CHARACTERIZATION AND CATALYTIC PERFORMANCE IN PHENYLACETYLENE HYDROGENATIONV.M.Akhmedov, N.E.Melnikova, G.G.Nurullayev, Vs.M.Ahmadov, D.B.Tagiyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SYSTEMS: PHASE RELATIONS, SYNTHESIS, AND CHARACTERIZATION OF SOLID SOLUTIONSA.J.Amiraslanova, A.T.Mammadova, I.J.Alverdiyev, Yu.A.Yusibov, M.B.BabanlyMore