ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
МECHANO-CHEMICAL MODIFICATION OF BUTADIENE-STYRENE COPOLYMER BY EPICHLOROHYDRIN ОLYQOMERS
Y.M. Bilalov, R.E. Mustafayeva, İ.H. Movlayev, S.M. İbrahimova, F.A.Amirov

 

Mеchano-chemical modification BSC has been carried out in the  condition of traditional processing of elastomers. Various physical and chemical methods – IQ, NMR  spectroscopy, DTA  is established the fact of chemical interaction of rubber with olygoepichlorohydrin has been determined by means of –Cl, –OH, ether groups of olygoepichlolorhydrin and double communication of rubber 

Açar sözlər : butadiene-styrol rubber, oligoepichlorohydrin, меchano-chemical modification
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı