ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTADİEN STİROL SOPOLİMERİNİN EPİXLORHİDRİN OLİQOMERLƏRİ İLƏ MEXANİKİ-KİMYƏVİ MODİFİKASİYASI
Y.M.Bilalov, R.E.Mustafayeva, İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, F.A.Əmirov

 

Elastomerlərin ənənəvi emal şəraitində butadien stirol kauçukunun mexaniki-kimyəvi modifikasiyası aparılmışdır. Müxtəlif fiziki-kimyəvi – İQ, NMR spektroskopiyaları, DTA üsulları ilə kauçukun epixlorhidrinlə –Cl, –OH, epixlorhidrinin  oliqomerləri efir qrupları vasitəsi ilə kauçukun ikiqat rabitəsi arasında kimyəvi qarşılıqlı təsir faktı müəyyən edilmişdir

Keywords : butadien-stirol kauçuku, epixlorhidrin oliqomeri, mexaniki-kimyəvi modifikasiya
View article
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
№3 2023
CONTENT
- SURFACES OF CRYSTALLIZATION AND PHASE RELATIONS IN THE 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 RECIPROCAL SYSTEMA.J.Amiraslanova, K.N.Babanly, S.Z.Imamaliyeva, E.I.Akhmedov, Yu.A.Yusibov, M.B.Babanly
- ACID-BASE PROPERTIES OF PHOSPHORYLATED CRUMB RUBBERN.A.Efendiyeva, I.A.Buniyat-zadeh, N.M.Binnetova, N.M.Guliyeva, J.A.Naghiyev, R.M.AlosmanovMore