ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BUTADİEN STİROL SOPOLİMERİNİN EPİXLORHİDRİN OLİQOMERLƏRİ İLƏ MEXANİKİ-KİMYƏVİ MODİFİKASİYASI
Y.M.Bilalov, R.E.Mustafayeva, İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, F.A.Əmirov

 

Elastomerlərin ənənəvi emal şəraitində butadien stirol kauçukunun mexaniki-kimyəvi modifikasiyası aparılmışdır. Müxtəlif fiziki-kimyəvi – İQ, NMR spektroskopiyaları, DTA üsulları ilə kauçukun epixlorhidrinlə –Cl, –OH, epixlorhidrinin  oliqomerləri efir qrupları vasitəsi ilə kauçukun ikiqat rabitəsi arasında kimyəvi qarşılıqlı təsir faktı müəyyən edilmişdir

Keywords : butadien-stirol kauçuku, epixlorhidrin oliqomeri, mexaniki-kimyəvi modifikasiya
View article
SUBMITION
THE LAST NUMBER OF THE JOURNAL
No 1 2020
CONTENT
- CONTROL OF PROPANE PYROLYSIS PROCESS IN NONSTATIONARY CONDITIONSA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, I.I.Osmanova, A.M.Guseynova
- CONVERSION OF METHANOL TO HYDROCARBONS ON BIMETALLIC CATALYSTS ON THE BASIS OF ZSM-5Т.А.BabaevaMore