ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(SnSe)1-x(ErSe)x SISTEMİNİN FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİ
A.Ə.Əliyev, İ.İ.Əliyev, F.İ.İsmayılov, F.Ə.Novruzova

Fiziki-kimyəvi analiz metodları – diferensial-termiki, rentqenfaza, mikroquruluş, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi vasitəsilə (SnSe)1-x(ErSe)x sisteminin ərintiləri tədqiq edilmiş və onun mik­rodiaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistemdə SnSe əsasında otaq tempera­tu­run­da 5 mol % ErSe həll olur. (SnSe)1-x(ErSe)x sisteminin ərintilərinin mikrobərkliklərinin və sıxlıqla­rı­nın tər­kibdən asılılığı öyrənilmişdir. (SnSe)1-x(ErSe)x sisteminin ərintilərinin elektrik keçiricili­yi­nin və termo-e.h.q.-nin temperatur asılılığı tədqiq edilmişdir

Açar sözlər : dördlü sistem, kvazibinar, evtektika, solidus, likvidus
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı