ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Mn(H2PO2)2–K2(NO3)2–H2O SİSTEMİNİN TƏDQİQİ
E.M.Kazımova

 

Tarazlıqda olan sulu qarşılıqlı sistemlərin tədqiqi üçün vizual-politermik üsuldan istifadə olunmuşdur. Mn(H2PO2)2–K2(NO3)2–H2O sisteminin həllolma politermasında komponentlərin üç kristallaşma sahəsi müəyyən olunmuşdur: buz, kalium nitrat və manqan hipofosfitin monohidratı

Açar sözlər : Mn(H2PO2)2–K2(NO3)2 –H2O sistemi, vizual-politermik metod, politerma, manqan hipofosfit
Məqaləyə baxın