ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ABS-SOPOLİMERİN SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNİN QRAFTSOPOLIMERLƏ MODİFİKASİYASI
N.T.Qəhramanov, R.V.Əliyeva, Ş.R.Bağırova

 

ABS-sopolimerin sənaye nümunələrinin dağıdıcı gərginliyinə ataktik polipropilenə calaq olunmuş stirol+ak­ri­lo­nit­ri­lin qraftsopolimerinin təsiri tədqiq edilmişdir. Tədqiq obyektləri kimi tərkibində müxtəlif miqdarda calaq kompo­nentləri olan qraftsopolimerlərdən istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nəinki calaq komponentlərin miqdarı, hətta  calaq olunmuş zəncirlərinin uzunluğu dağıdıcı gərginliyinə çox böyük təsir göstərir

Açar sözlər : modifikasiya, qraftsopolimer ABS-sopolimeri, stirol, ak­ri­lo­nit­ri­l, ataktik polipropilen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı