ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ABS-SOPOLİMERİN SƏNAYE NÜMUNƏLƏRİNİN QRAFTSOPOLIMERLƏ MODİFİKASİYASI
N.T.Qəhramanov, R.V.Əliyeva, Ş.R.Bağırova

 

ABS-sopolimerin sənaye nümunələrinin dağıdıcı gərginliyinə ataktik polipropilenə calaq olunmuş stirol+ak­ri­lo­nit­ri­lin qraftsopolimerinin təsiri tədqiq edilmişdir. Tədqiq obyektləri kimi tərkibində müxtəlif miqdarda calaq kompo­nentləri olan qraftsopolimerlərdən istifadə edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, nəinki calaq komponentlərin miqdarı, hətta  calaq olunmuş zəncirlərinin uzunluğu dağıdıcı gərginliyinə çox böyük təsir göstərir

Açar sözlər : modifikasiya, qraftsopolimer ABS-sopolimeri, stirol, ak­ri­lo­nit­ri­l, ataktik polipropilen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı