ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-METİLTSİKLOPENTENİN MAYE FAZADA 2-METİLTSİKLOPENTANONA VƏ İKİQAT RABİTƏLİ METİLTSİKLOPENTADİENLƏRƏ OKSİDLƏŞDİRİLMƏSİNDƏN ALINAN REAKSİYA MƏHSULLARININ KATALİTİK ÇEVRİLMƏSİ
F.M.Məmmədov, S.Ə.Əliyeva, C.Z.Səmədova, L.İ.Əhmədova, A.Ə.Daşdəmirova

 

Məqalə 1-metiltsiklopentenin maye fazada oksidləşdirilməsindən alınan oksigenli birləşmələrdən katalitik üsulla 2-metiltsiklopentanon və metiltsiklopentadienlərin birgə alınma reaksiyasının tədqiqinə həsr edilmişdir. Aparılan təc­rübələrdən məlum olmuşdur ki,  bu oksidat kütləsinin 2% miqdarında KOH-la işlənilmiş aktiv Al2O3  katalizatoru səthindən keçirildikdə 2-metiltsiklopentanon və ikiqat rabitələri 1,3-vəziyyətdə olan metiltsiklopentadienlərə çev­rilirlər. Reaksiyadan alınan bu birləşmələrin optimal əmələgəlmə şəraiti tapılmışdır. Müəyyənləşdirilmişdir ki, ok­si­datdan alınan məqsədyönlü birləşmələrin ən yüksək çıxımı reaksiyanın temperaturu 3400C, onun katalizator səthinə verilən həcm sürəti 0.5–0.6 saat-1 olduqda baş verir. Bu şəraitdə 1-metiltsiklopentenin maye fazada oksid­ləş­di­ril­mə­sindən alınan oksigenli birləşmələr – 1-metiltsiklopenten oksidi və metiltsiklopentenollar istifadə edi­­lən katalizator səthində tam dəyişikliyə uğrayaraq 30–33% 2-metiltsiklopentanona və 60–62% metiltsiklo­pentadienlərə çevrilirlər

Açar sözlər : 1-metiltsiklopenten, 1-metiltsiklopentenin oksidatı, katalitik çevrilmə, aktiv alüminium oksidi, 2-metiltsiklopentanon, metiltsiklopentenollar, metiltsiklo­pentadienlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı