ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-ALLİLMALEİMİDİN VİNİL MONOMERLƏRİ İLƏ İŞIĞAHƏSSAS SOPOLİMERLƏRİ
L.V.Medyakova, S.A.Rzayeva

 

N-Allilmaleimidin elektrondonor (stirol və trans-stilben) və elektronoakseptor (malein anhidridi) xarakterli vinil monomerləri ilə kompleks-radikal sopolimerləşmə metodu ilə polifunksional reaksiya qabiliyyətli sopolimerləri sintez edilmişdir. Zəncirin böyümə reaksiyalarında N-allilmaleimidin ikiqat rabitələrinin iştirakı, sintez edilmiş sopolimerlərin ekvimol tərkib və müntəzəm quruluşa malik olması müəyyən edilmişdir. Vinil monomerlərinin xarakterindən asılı olaraq alınmış sopolimerlərin ultra- və yaxud elektron şüalarına yüksək həssaslığı aşkar edilmiş və bəzi litoqrafik xarakteristikaları müəyyən olunmuşdur

Açar sözlər : sopolimerlər, p-allilmaleimid, vinil monomerləri, elektronodonorlar, stirol, stilben
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı