ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-ALLİLMALEİMİDİN VİNİL MONOMERLƏRİ İLƏ İŞIĞAHƏSSAS SOPOLİMERLƏRİ
L.V.Medyakova, S.A.Rzayeva

 

N-Allilmaleimidin elektrondonor (stirol və trans-stilben) və elektronoakseptor (malein anhidridi) xarakterli vinil monomerləri ilə kompleks-radikal sopolimerləşmə metodu ilə polifunksional reaksiya qabiliyyətli sopolimerləri sintez edilmişdir. Zəncirin böyümə reaksiyalarında N-allilmaleimidin ikiqat rabitələrinin iştirakı, sintez edilmiş sopolimerlərin ekvimol tərkib və müntəzəm quruluşa malik olması müəyyən edilmişdir. Vinil monomerlərinin xarakterindən asılı olaraq alınmış sopolimerlərin ultra- və yaxud elektron şüalarına yüksək həssaslığı aşkar edilmiş və bəzi litoqrafik xarakteristikaları müəyyən olunmuşdur

Açar sözlər : sopolimerlər, p-allilmaleimid, vinil monomerləri, elektronodonorlar, stirol, stilben
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı