ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİOKSOLANTƏRKİBLİ FENİL(MET)AKRİLATLARIN SİNTEZİ
O.B.Abdıyev, M.H.Vəliyev, E.H.Məmmədbəyli

 

Məqalədə 4- və ya 2-[2-(1,3-dioksolanil)fenil(met)akrilatların etilenqlikolun 4- və ya 2-formil­fe­nil­(met)akrilatlarla qarşılıqlı təsirlərindən sinteз edilməsinə həsr olunmuşdur. Katalizator olaraq ortofosfat turşusu tətbiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, ortofosfat turşusu dioksolantər­kib­li fenil(met)akrilatların sintezi üçün ən yaxşı katalizatordur.

Açar sözlər : 4(2)-[2-(1,3-dioksolanil)fenil(met)akrilat, sintez, katalizator – ortofosfat turşusu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı