ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnBi2Te4–Те SİSTEMİ
D.S.Əjdərova, T.F.Maqsudova, T.S.Hüseynova, T.F.Səlimova

 

Fziki-kimyəvi analiz metodları ilə MnBi2Te4–Те sistemi tədqiq olunmuşdur.  Müəyyən olunmuşdur ki, o, Mn–Bi–Te üçlü sisteminin qismən kvazibinar kəsiyidir

Açar sözlər : evtektika, qismənkvazibinar, mikrobərklik, termoqram
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı