ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MnBi2Te4–Те SİSTEMİ
D.S.Əjdərova, T.F.Maqsudova, T.S.Hüseynova, T.F.Səlimova

 

Fziki-kimyəvi analiz metodları ilə MnBi2Te4–Те sistemi tədqiq olunmuşdur.  Müəyyən olunmuşdur ki, o, Mn–Bi–Te üçlü sisteminin qismən kvazibinar kəsiyidir

Açar sözlər : evtektika, qismənkvazibinar, mikrobərklik, termoqram
Məqaləyə baxın