ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSEN VƏ ONUN FUNKSIONAL QRUPLU TÖRƏMƏSI –FERROSENILDIMETILKARBINOL METALKOMPLEKSININ YENI ALINMA METODUNUN IŞLƏNIB HAZIRLANMASI VƏ ONLARIN POLIMER DAŞIYICILARLA ƏMƏLƏ GƏTIRDIKLƏRI IKI FAZALI SISTEMLƏRIN BƏZI ELEKTROFIZIKI XASSƏLƏRININ TƏDQIQI
Z.M.Məmmədova, G.Z.Süleymanov, O.H. Əkbərov, M.A.Qurbanov, R.Ə.Vəliyev

Ferrosen və onun dimetilkarbonil törəməsinin yeni alınma metodlarının işlənib hazırlanmasına, alınan birləşmələrin monokristall şəkildə yetişdirilməsi üçün müvafiq şəraitlərin seçilməsinə və onların polimer daşıyıcılarla əmələ gətirdikləri ikifazalı sistemlərin bəzi elektrofiziki xassələrinin tədqiqinə həsr olunmuşdur

Açar sözlər : polimer, ferrocenildimetilkarbinol, polivinilidenftorid, polietilen
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı