ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOHİDROXİNONFENİLASETİLENİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
M.K.Mirmehdiyeva, B.Ə.Məmmədov, G.S.Əhmədova, M.R.Rəhimova

 

Kütlədə və müxtəlif həlledicilərin iştirakı ilə məhlulda 1,4-benzoxinonla fenilasetilenin radikal və kation birgəpo­limerləşməsi tədqiq olunmuşdur. Alınmış birgəoliqomerlərin (=750–1550) quruluşu fiziki-kimyəvi analiz üsul­ları ilə müəyyən edilmişdir. Aydınlaşdırılmışdır ki, sintez edilmiş qoşulmuş əlaqələr sistemli polifunksional birgə­oliqomerlər istilliyədavamlılıq, yarımkeçirici və paramaqnit xassələri göstərir. Bu birgəoliqomerlər üzvi turşuların anhidridləri və epoksid birləşmələri ilə qarşılıqlı təsir və elektrondəyişmə reaksiyalarında yüksək fəallıq göstərirlər

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, 1,4-benzoxinon, fenilasetilen, qoşulmuş əlaqəli birgəoliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı