ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OLİQOHİDROXİNONFENİLASETİLENİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
M.K.Mirmehdiyeva, B.Ə.Məmmədov, G.S.Əhmədova, M.R.Rəhimova

 

Kütlədə və müxtəlif həlledicilərin iştirakı ilə məhlulda 1,4-benzoxinonla fenilasetilenin radikal və kation birgəpo­limerləşməsi tədqiq olunmuşdur. Alınmış birgəoliqomerlərin (=750–1550) quruluşu fiziki-kimyəvi analiz üsul­ları ilə müəyyən edilmişdir. Aydınlaşdırılmışdır ki, sintez edilmiş qoşulmuş əlaqələr sistemli polifunksional birgə­oliqomerlər istilliyədavamlılıq, yarımkeçirici və paramaqnit xassələri göstərir. Bu birgəoliqomerlər üzvi turşuların anhidridləri və epoksid birləşmələri ilə qarşılıqlı təsir və elektrondəyişmə reaksiyalarında yüksək fəallıq göstərirlər

Açar sözlər : birgəpolimerləşmə, 1,4-benzoxinon, fenilasetilen, qoşulmuş əlaqəli birgəoliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı