ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TOZVARİ MATERİALLARIN DƏNƏVƏRLƏŞDİRİLMƏSİ PROSESİNİN VƏ İNTENSİVLƏŞDİRİCİ ƏLAVƏLƏRİN DƏNƏVƏR SUPERFOSFATIN MÖHKƏMLİYİNƏ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
Q.İ.Kəlbəliyev, V.M.Səmədli, M.M.Səmədov, R.K.Qasımova

 

İntensivləşdirici əlavə kimi manqan və alüminium oksidlərin (MnO, Al2O3) ammonium hidroksidlə (NH4OH) qa­rışığından istifadə etməklə alınan dənəvər superfosfatın keyfiyyət göstəricilərinin yaxşılaşmasının müm­künlüyü tədqiq edilmiş, dənələrin mexaniki möhkəmliyinin yüksəlməsi və məsaməliliyinin azalması müəyyənləşdirilmişdir. Dənələrin nəmləşdirilməsində kütlə mübadiləsi məsələsi həll olunmuş, dənəvər superfosfatın mexaniki möhkəmliyinin və nəmləşdirmə həddinin dənələrin məsaməliliyindən asılılığı müəyyənləşdirilmişdir

Açar sözlər : superfosfat gübrələr, nəmləşdirilmə, kütlə mübadiləsi, diffuziya, məsaməlilik, möhkəmlik, mineral əlavələr
Məqaləyə baxın