ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
n-BUTENİN METİLETİLKETONA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASINDA PdCuCaNaY KATALİZATORUNUN AKTİVLİYİNƏ SU BUXARININ TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
A.M.Əliyev, E.Ə.Həsənov, Ə.Ə.Sarıcanov, R.Y.Agayeva

 

n-Butenin qaz fazada metiletilketona molekulyar oksigenlə oksidləşməsi reaksiyasında tərkibində seolitin çəkisinə görə  45% Ca2+, 1.5% Pd2+ və 6%  Cu2+ kationları olan PdCuCaNaY katalizatorunun aktivliyinə su buxarının təsiri öy­rə­nilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, təcrübədən əvvəl katalizatorun su buxarı ilə işlənilməsi onun aktivliyini nəzərə çarpacaq dərəcədə artırır və CH2O = 20% miqdarında su buxarı ilə adsorbsiya olunmuş katalizator metil­etil­ke­to­nun alınması reaksiyasında daha yüksək stasionar aktivlik və selektivliyə malikdir. Reaksiya mexa­nizminin metiletil­ketonun alınmasında su molekulunun bilavasitə iştirakını göstərən mərhələli sxemi verilmişdir

Açar sözlər : n-buten, metiletilketon, metalseolit katalizatoru, qazfazalı oksidləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı