ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnTe–NdTe SISTEMININ FIZIKI-KIMYƏVI TƏDQIQI
M.İ.Murquzov, Ş.F.Sərdarov, А.Ə.Nəbiyev, Z.Z.Nəcəfova, S.T.Səfərova

 Diferesial-termiki (DTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MÜA) analizləri və eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə SnTe–NdTe sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri öyrənilmiş və bu sistemin hal diaqramı qurulmuş­dur. Müəyyən edilmişdir ki, SnTe–NdTe sistemi Sn–Nd–Te üçlü sisteminin kvazibinar kəsiyidir. tədqiq olunan sistemdə 8600C-də NdSnTe2 tərkibli peritektik birləşmə alınmışdır. Otaq temperaturunda həllolma SnTe əsasında 5 mol % NdTe,  NdTe əsasında  ~3 mol % SnTe təşkil edir

Açar sözlər : kvazibinar kəsik, evtektika, peritektika, bərk məhlul
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı