ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SnTe–NdTe SISTEMININ FIZIKI-KIMYƏVI TƏDQIQI
M.İ.Murquzov, Ş.F.Sərdarov, А.Ə.Nəbiyev, Z.Z.Nəcəfova, S.T.Səfərova

 Diferesial-termiki (DTA), rentgenfaza (RFA), mikroquruluş (MÜA) analizləri və eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi ilə SnTe–NdTe sistemində qarşılıqlı təsirin xarakteri öyrənilmiş və bu sistemin hal diaqramı qurulmuş­dur. Müəyyən edilmişdir ki, SnTe–NdTe sistemi Sn–Nd–Te üçlü sisteminin kvazibinar kəsiyidir. tədqiq olunan sistemdə 8600C-də NdSnTe2 tərkibli peritektik birləşmə alınmışdır. Otaq temperaturunda həllolma SnTe əsasında 5 mol % NdTe,  NdTe əsasında  ~3 mol % SnTe təşkil edir

Açar sözlər : kvazibinar kəsik, evtektika, peritektika, bərk məhlul
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı