ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NADIR TORPAQ ELEMENTLƏRI ƏSASINDA YENI BIRLƏŞMƏLƏRIN SINTEZI VƏ XASSƏLƏRI
S.T.Bayramova, V.M.Rəhimova, S.M.Ağapaşayeva, Ö.M.Əliyev

 Ilk dəfə olaraq  MCuSbS3 вя MCuBiS3 (M=Pb, Eu, Yb) tipli dördlü sulfidlər sintez olunmuş və onların bəzi fiziki-kimyəvi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, alınmış birləşmələr rombik sinqoniyada kristallaşır: PbCuSbS3а=8.160, b=8.72, с=7.8 Å; EuCuSbS3 а=8.156, b=8.68, с=7.786 Å; YbCuSbS3 а=8.15, b=8.64, с=7.76 Å; EuCuBiS3 а=11.28, b=11.62, с=4.00 Å; YbCuBiS3 а=11.26, b=11.58, с=3.96 Å. Sintez olunmuş birləşmələrin termodinamiki funksiyaları təyin edilmişdir

Açar sözlər : dördlü sulfidlər, nadir torpaq elementləri, termodinamiki funksiyalar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı