ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-m-KARBOKSIFENILIMID 2,3-DIXLORBITSIKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DIKARBON TURŞUSUNUN ALINMA REAKSIYASININ OPTIMAL ŞƏRAITI
Y.M.Nağıyev

 N-m-karboksifenilimid 2,3-dixlorbitsiklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusnun alınma reaksiyasına təsir göstərən parametrlər tədqiq edilərək optimal səraiti müyyənləşdirilmişdir. Öncə m-aminbenzoy turşusu ilə dixlormalein anhidridinin qarşılıqlı təsir reaksiyası nəticəsində dixlormalein turşusunun N-m-karboksifenilimidinin sintezi reaksiyasının optimal şəraiti tapılmışdır. Daha sonra isə həmin imidlə tsiklopentadienin qarşılıqlı təsirindən məhsulun alınması reaksiyasının optimal şəraiti öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə məqsədli maddənin, yəni məhsulun  IV (б)  çıxımı 93.2% təşkil edir

Açar sözlər : m-aminbenzoy turşusu, dixlormalein anhidridi, tsiklopentadien, N-m-karboksifenilimid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı