ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-m-KARBOKSIFENILIMID 2,3-DIXLORBITSIKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DIKARBON TURŞUSUNUN ALINMA REAKSIYASININ OPTIMAL ŞƏRAITI
Y.M.Nağıyev

 N-m-karboksifenilimid 2,3-dixlorbitsiklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusnun alınma reaksiyasına təsir göstərən parametrlər tədqiq edilərək optimal səraiti müyyənləşdirilmişdir. Öncə m-aminbenzoy turşusu ilə dixlormalein anhidridinin qarşılıqlı təsir reaksiyası nəticəsində dixlormalein turşusunun N-m-karboksifenilimidinin sintezi reaksiyasının optimal şəraiti tapılmışdır. Daha sonra isə həmin imidlə tsiklopentadienin qarşılıqlı təsirindən məhsulun alınması reaksiyasının optimal şəraiti öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə məqsədli maddənin, yəni məhsulun  IV (б)  çıxımı 93.2% təşkil edir

Açar sözlər : m-aminbenzoy turşusu, dixlormalein anhidridi, tsiklopentadien, N-m-karboksifenilimid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı