ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-m-KARBOKSIFENILIMID 2,3-DIXLORBITSIKLO[2.2.1]HEPT-5-EN-2,3-DIKARBON TURŞUSUNUN ALINMA REAKSIYASININ OPTIMAL ŞƏRAITI
Y.M.Nağıyev

 N-m-karboksifenilimid 2,3-dixlorbitsiklo[2.2.1]hept-5-en-2,3-dikarbon turşusnun alınma reaksiyasına təsir göstərən parametrlər tədqiq edilərək optimal səraiti müyyənləşdirilmişdir. Öncə m-aminbenzoy turşusu ilə dixlormalein anhidridinin qarşılıqlı təsir reaksiyası nəticəsində dixlormalein turşusunun N-m-karboksifenilimidinin sintezi reaksiyasının optimal şəraiti tapılmışdır. Daha sonra isə həmin imidlə tsiklopentadienin qarşılıqlı təsirindən məhsulun alınması reaksiyasının optimal şəraiti öyrənilmişdir. Tapılmış optimal şəraitdə məqsədli maddənin, yəni məhsulun  IV (б)  çıxımı 93.2% təşkil edir

Açar sözlər : m-aminbenzoy turşusu, dixlormalein anhidridi, tsiklopentadien, N-m-karboksifenilimid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı