ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VOLFRAMIN(VI) 2,6-DITIOL-4-tret-BUTILFENOL VƏ AMINOFENOLLARLA KOMPLEKSLƏRININ SPEKTROFOTOMETRIK TƏDQIQI
K.Ə.Quliyev, N.A.Verdizadə, N.S.Yunusova

 2,6-ditiol-4-tret-butilfenol volframla(VI) qeyri-polyar üzvi həlledicilərdə həll olmayan rəngli kompleks əmələ gətirir.Elektromiqrasiya və U-şəkilli boruda aparılan təcrübələr eyniligandlı kompleksin anion xarakterli olduğunu göstərdi.Sistemə aminofenollar daxil etdikdə bu kompleks müxtəlifliqandlı kompleks şəklində üzvi fazaya keçir.Aminofenollardan 2-(N,N-dimetilaminometil)-4-metilfenol və 2-(N,N-dimetilaminometil)-4-xlorfenol istifadə edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimal ekstraksiyası  рН =4.2–5.4-də müşahidə olunur. İşıqudma spektrində maksimum 480–490 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı  (3.7–3.9)×104

Açar sözlər : volfram(VI), 2,6-ditiol-4-tret-butilfenol, aminofenol, ekstraksiya-fotometrik üsul
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı