ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
VOLFRAMIN(VI) 2,6-DITIOL-4-tret-BUTILFENOL VƏ AMINOFENOLLARLA KOMPLEKSLƏRININ SPEKTROFOTOMETRIK TƏDQIQI
K.Ə.Quliyev, N.A.Verdizadə, N.S.Yunusova

 2,6-ditiol-4-tret-butilfenol volframla(VI) qeyri-polyar üzvi həlledicilərdə həll olmayan rəngli kompleks əmələ gətirir.Elektromiqrasiya və U-şəkilli boruda aparılan təcrübələr eyniligandlı kompleksin anion xarakterli olduğunu göstərdi.Sistemə aminofenollar daxil etdikdə bu kompleks müxtəlifliqandlı kompleks şəklində üzvi fazaya keçir.Aminofenollardan 2-(N,N-dimetilaminometil)-4-metilfenol və 2-(N,N-dimetilaminometil)-4-xlorfenol istifadə edilmişdir. Müxtəlifliqandlı komplekslərin maksimal ekstraksiyası  рН =4.2–5.4-də müşahidə olunur. İşıqudma spektrində maksimum 480–490 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı  (3.7–3.9)×104

Açar sözlər : volfram(VI), 2,6-ditiol-4-tret-butilfenol, aminofenol, ekstraksiya-fotometrik üsul
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı