ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbSb2S4 VƏ Pb5Sb4S11 SÜRMƏ ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRI
D.S.Əjdərova, İ.B.Bəxtiyarlı, Ş.H.Məmmədov, E.S.Hüsyenova

 Fiziki-kimyəvi analizin metodları ilə PbSb2S4–Sb,  Pb5Sb4S11– Sb sistemləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistemlər  Pb–Sb–S üçlü sistemin kvazibinar kəsikləridir. Göstərilən kəsiklərin hal diaqramları qurulmuşdur

Açar sözlər : evtektika, trianqulyasiya, sintez, likvidus, hal diaqramı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı