ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbSb2S4 VƏ Pb5Sb4S11 SÜRMƏ ILƏ QARŞILIQLI TƏSIRI
D.S.Əjdərova, İ.B.Bəxtiyarlı, Ş.H.Məmmədov, E.S.Hüsyenova

 Fiziki-kimyəvi analizin metodları ilə PbSb2S4–Sb,  Pb5Sb4S11– Sb sistemləri öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, bu sistemlər  Pb–Sb–S üçlü sistemin kvazibinar kəsikləridir. Göstərilən kəsiklərin hal diaqramları qurulmuşdur

Açar sözlər : evtektika, trianqulyasiya, sintez, likvidus, hal diaqramı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı