ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT ÜZƏRİNDƏ METANOLUN QARIŞQA TURŞUSUNA ÇEVRİLMƏSİ PROSESİNİN İSTİLİK EFFEKTLƏRİNİN VƏ İSTİLİK TUTUMLARININ HESABLANMASI
A.M.Əliyev, Ü.Ə.Abasova, Q.S.Əliyev, E.M.Məmmədov

 Metil spirtinin metalseolit katalizator üzərində parsial oksidləşərək qarışqa turşusuna çevrilməsi  prosesinin riyazi modelinə daхil olan istilik balansı tənliyi qurulmuşdur. Prosesin istilik effektlərnin və proses məhsullarının istilik tutumları üçün empirik formullar təklif olunmuş və onların əmsalları hesablanmışdır. Nisbi хətalırın hesablanması vasitəsilə istilik parametrlərinin təklif olunan formullarla hesablanan qiymətlərinin təcrübi dəlillərlə adekvatlığı göstərilmişdir

Açar sözlər : modifikasiya olunmuş seolit, metanol, qarişqa turşusu, oksidləşmə, istilik effekti, istilik balansı tənliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı