ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT ÜZƏRİNDƏ METANOLUN QARIŞQA TURŞUSUNA ÇEVRİLMƏSİ PROSESİNİN İSTİLİK EFFEKTLƏRİNİN VƏ İSTİLİK TUTUMLARININ HESABLANMASI
A.M.Əliyev, Ü.Ə.Abasova, Q.S.Əliyev, E.M.Məmmədov

 Metil spirtinin metalseolit katalizator üzərində parsial oksidləşərək qarışqa turşusuna çevrilməsi  prosesinin riyazi modelinə daхil olan istilik balansı tənliyi qurulmuşdur. Prosesin istilik effektlərnin və proses məhsullarının istilik tutumları üçün empirik formullar təklif olunmuş və onların əmsalları hesablanmışdır. Nisbi хətalırın hesablanması vasitəsilə istilik parametrlərinin təklif olunan formullarla hesablanan qiymətlərinin təcrübi dəlillərlə adekvatlığı göstərilmişdir

Açar sözlər : modifikasiya olunmuş seolit, metanol, qarişqa turşusu, oksidləşmə, istilik effekti, istilik balansı tənliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı