ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YEVROPIUMUN(III) SISTEIN, SISTIN VƏ ÇAXIR TURŞUSU ILƏ MÜXTƏLIFLIQANDLI KOMPLEKS BIRLƏŞMƏLƏRININ SINTEZI VƏ TƏDQIQI
A.C.Quliyev, S.N.Osmanova

Yevropiumun(III) sistein, sistin və çaxır turşusu ilə dörd yeni müxtəlifliqandlı daxili kompleks bir­ləş­məsi sintez olunmuş, onların tərkibi və xassələri öyrənilmişdir. İQ spektroskopiya metodu ilə aminturşular və çaxır turşusunun mərkəzi atom yevropiumla anionları halında koordinasiya olun­duqları təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : yevropiumun(III), sistein, sistin, çaxır turşusu, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı