ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YEVROPIUMUN(III) SISTEIN, SISTIN VƏ ÇAXIR TURŞUSU ILƏ MÜXTƏLIFLIQANDLI KOMPLEKS BIRLƏŞMƏLƏRININ SINTEZI VƏ TƏDQIQI
A.C.Quliyev, S.N.Osmanova

Yevropiumun(III) sistein, sistin və çaxır turşusu ilə dörd yeni müxtəlifliqandlı daxili kompleks bir­ləş­məsi sintez olunmuş, onların tərkibi və xassələri öyrənilmişdir. İQ spektroskopiya metodu ilə aminturşular və çaxır turşusunun mərkəzi atom yevropiumla anionları halında koordinasiya olun­duqları təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : yevropiumun(III), sistein, sistin, çaxır turşusu, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı