ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YEVROPIUMUN(III) SISTEIN, SISTIN VƏ ÇAXIR TURŞUSU ILƏ MÜXTƏLIFLIQANDLI KOMPLEKS BIRLƏŞMƏLƏRININ SINTEZI VƏ TƏDQIQI
A.C.Quliyev, S.N.Osmanova

Yevropiumun(III) sistein, sistin və çaxır turşusu ilə dörd yeni müxtəlifliqandlı daxili kompleks bir­ləş­məsi sintez olunmuş, onların tərkibi və xassələri öyrənilmişdir. İQ spektroskopiya metodu ilə aminturşular və çaxır turşusunun mərkəzi atom yevropiumla anionları halında koordinasiya olun­duqları təsdiq edilmişdir

Açar sözlər : yevropiumun(III), sistein, sistin, çaxır turşusu, müxtəlifliqandlı komplekslər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı