ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SILIKAGEL ÜZƏRINƏ HOPDURULMUŞ HETEROPOLITURŞULAR C6–C8 OLEFINLƏRIN DIMERLƏŞMƏSI ÜÇÜN KATALIZATOR KIMI
D.B.Tağıyev, S.M.Zülfüqarova, M.K.Münşiyeva

 

C6 olefinlərin və okten-1-in 12-ci sıra heteropoliturşular (HTP) iştirakı ilə dimerləşməsinin nəticələri verilmişdir. Bu HTP modifikasiyası və ya bəzi daşıyıcılar üzərinə hopdurulması ilə onlarin effektivliyini artırmaq olar. Prosesdə massiv və hopdurulmuş HTP aktivliyinin müqayisəsi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, HTP aktivliyi və selektivliyi onların təbiətindən asılıdır. Prosesdə Btonsted turşu mərkəzlərinin mühüm rolu İQ spektrockopiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : heteropoliturşular, katalizatorlar, dimerləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı