ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SILIKAGEL ÜZƏRINƏ HOPDURULMUŞ HETEROPOLITURŞULAR C6–C8 OLEFINLƏRIN DIMERLƏŞMƏSI ÜÇÜN KATALIZATOR KIMI
D.B.Tağıyev, S.M.Zülfüqarova, M.K.Münşiyeva

 

C6 olefinlərin və okten-1-in 12-ci sıra heteropoliturşular (HTP) iştirakı ilə dimerləşməsinin nəticələri verilmişdir. Bu HTP modifikasiyası və ya bəzi daşıyıcılar üzərinə hopdurulması ilə onlarin effektivliyini artırmaq olar. Prosesdə massiv və hopdurulmuş HTP aktivliyinin müqayisəsi aparılmışdır. Göstərilmişdir ki, HTP aktivliyi və selektivliyi onların təbiətindən asılıdır. Prosesdə Btonsted turşu mərkəzlərinin mühüm rolu İQ spektrockopiya üsulu ilə müəyyən edilmişdir

Açar sözlər : heteropoliturşular, katalizatorlar, dimerləşmə
Məqaləyə baxın