ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKIL VƏ FUNKSIONAL ƏVƏZLI FERROSEN TÖRƏMƏLƏRI VƏ ONLAR ƏSASINDA YENI ANTIKORROZION KOMPOZISIYALARIN ALINMASI VƏ TƏDQIQI
İ.H.Süleymanova, H.M.Tahirli, H.M.Məmmədov, G.Z.Süleymanov, E.M.Qədirova

 

Yeni   sintez   ilə   əldə   edilmiş   ferrosen,   onun    1,3-dimetil-1,3-difenilbutilferrosen,    ferrosinil-dimetilkarbinol, ferrosenilmetilamın və ferrosenilmetilkarbinol  funksional əvəzli metalkom-plekslərindən istifadə edilməklə EP-300 qurğusunun tullantı məhsulu – pirokondensatdan neftpolimer qətranı əsaslı polad armaturların yüksək effektli örtük kompozisiyaları işlənib hazırlanmışdır. Örtük əmələgətirici kompozisiyaların quruluşları, suda, spirtdə, polyar və karbohidrogen həlledicilərində həllolma qabiliyytləri (və s. xassələri) təqiq edilmişdir

Açar sözlər : ferrosen, ferrosenildimetilkarbinol, metalkompleks, ferrosenildimetilamin, antikor-rozion kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı