ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKIL VƏ FUNKSIONAL ƏVƏZLI FERROSEN TÖRƏMƏLƏRI VƏ ONLAR ƏSASINDA YENI ANTIKORROZION KOMPOZISIYALARIN ALINMASI VƏ TƏDQIQI
İ.H.Süleymanova, H.M.Tahirli, H.M.Məmmədov, G.Z.Süleymanov, E.M.Qədirova

 

Yeni   sintez   ilə   əldə   edilmiş   ferrosen,   onun    1,3-dimetil-1,3-difenilbutilferrosen,    ferrosinil-dimetilkarbinol, ferrosenilmetilamın və ferrosenilmetilkarbinol  funksional əvəzli metalkom-plekslərindən istifadə edilməklə EP-300 qurğusunun tullantı məhsulu – pirokondensatdan neftpolimer qətranı əsaslı polad armaturların yüksək effektli örtük kompozisiyaları işlənib hazırlanmışdır. Örtük əmələgətirici kompozisiyaların quruluşları, suda, spirtdə, polyar və karbohidrogen həlledicilərində həllolma qabiliyytləri (və s. xassələri) təqiq edilmişdir

Açar sözlər : ferrosen, ferrosenildimetilkarbinol, metalkompleks, ferrosenildimetilamin, antikor-rozion kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı