ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKIL VƏ FUNKSIONAL ƏVƏZLI FERROSEN TÖRƏMƏLƏRI VƏ ONLAR ƏSASINDA YENI ANTIKORROZION KOMPOZISIYALARIN ALINMASI VƏ TƏDQIQI
İ.H.Süleymanova, H.M.Tahirli, H.M.Məmmədov, G.Z.Süleymanov, E.M.Qədirova

 

Yeni   sintez   ilə   əldə   edilmiş   ferrosen,   onun    1,3-dimetil-1,3-difenilbutilferrosen,    ferrosinil-dimetilkarbinol, ferrosenilmetilamın və ferrosenilmetilkarbinol  funksional əvəzli metalkom-plekslərindən istifadə edilməklə EP-300 qurğusunun tullantı məhsulu – pirokondensatdan neftpolimer qətranı əsaslı polad armaturların yüksək effektli örtük kompozisiyaları işlənib hazırlanmışdır. Örtük əmələgətirici kompozisiyaların quruluşları, suda, spirtdə, polyar və karbohidrogen həlledicilərində həllolma qabiliyytləri (və s. xassələri) təqiq edilmişdir

Açar sözlər : ferrosen, ferrosenildimetilkarbinol, metalkompleks, ferrosenildimetilamin, antikor-rozion kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2020
MÜNDƏRİCAT
- DOYMAMIŞ POLİEFİRLƏR VƏ EPOKSİD QATRANI ƏSASINDA OLAN KOMPOZİSİYA MATERİALLARININ DEFORMASİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİY.N.Qəhrəmanlı, A.M.Mustafayev, İ.A.Hüseynov, R.İ.İsmayılova, B.N.Babanlı, N.T.Qəhrəmanov
- BİSMUT İONLARININ ETİLEN QLİKOLDA ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.CavadovaDavamı