ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKIL VƏ FUNKSIONAL ƏVƏZLI FERROSEN TÖRƏMƏLƏRI VƏ ONLAR ƏSASINDA YENI ANTIKORROZION KOMPOZISIYALARIN ALINMASI VƏ TƏDQIQI
İ.H.Süleymanova, H.M.Tahirli, H.M.Məmmədov, G.Z.Süleymanov, E.M.Qədirova

 

Yeni   sintez   ilə   əldə   edilmiş   ferrosen,   onun    1,3-dimetil-1,3-difenilbutilferrosen,    ferrosinil-dimetilkarbinol, ferrosenilmetilamın və ferrosenilmetilkarbinol  funksional əvəzli metalkom-plekslərindən istifadə edilməklə EP-300 qurğusunun tullantı məhsulu – pirokondensatdan neftpolimer qətranı əsaslı polad armaturların yüksək effektli örtük kompozisiyaları işlənib hazırlanmışdır. Örtük əmələgətirici kompozisiyaların quruluşları, suda, spirtdə, polyar və karbohidrogen həlledicilərində həllolma qabiliyytləri (və s. xassələri) təqiq edilmişdir

Açar sözlər : ferrosen, ferrosenildimetilkarbinol, metalkompleks, ferrosenildimetilamin, antikor-rozion kompozisiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı