ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QALLAMDAN ALÜMINIUMUN AYRILMA PROSESININ SÜRƏTINƏ ALÜMINAT MƏHLULLARINDA OLAN QARIŞIQLARIN (CR, MN, V, MO VƏ MG) TƏSIRI
Z.H.Həsənli, M.N.Məmmədov

 

Alüminat məhlullarından qalliumun qallamda ayrılmasına və alüminiumun qallamdan məhlula keçməsi prosesinə məhlulda olan qarışıqların (Cr, Mn, V, Mo və Mg) təsiri öyrənilmiş, müəyyən edilmişdir ki, bütün hallarda alüminat məşlullardan qalliumun qallamda reduksiya prosesinə maqneziumdan başqa göstərilən qarışıqlar mənfi təsir göstərir. Bu göstərilən elementlər katoda reduksiya olunaraq hidroksidlər şəklində elektrodun səthini örtür və hidrogenin ayrılma potensialını yüksəldir, qallamdan alyminiumun ionlaşmasını sürətləndirir

Açar sözlər : qallam, qallium, alüminium, ifrat gərginlik, sementasiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı