ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DİETİL-6-HIDROKSI-4-(2-HIDROKSIETILAMINO)-6-METIL-2-FENILTSİKLOHEKS-3-EN-1,3-DIKARBOKSILATIN SINTEZI VƏ MOLEKULYAR KRISTAL QURULUŞU
A.İ.İsmiyev, B.A.Rəşidov, İ.Ə.Əliyev

 

Dietil-4-hidroksi-4-metil-6-okso-2-feniltsikloheksan-1,3-dikarboksilatların etanolaminlə etanol mü­hi­tində qarışlıqlı təsirindən dietil-6-hidroksi-4-(2-hidroksietilamino)-6-metil-2-feniltsikloheks-3-en-1,3-dikarboksilat alınmış və rentgen quruluş analizi ilə molekulyar kristal quruluşu müəyyən olunmuşdur. Bu analizin nəticələrinə görə müəyyən olunmuşdur ki, tsikloheksen halqası təhrif olunmuş yarımkreslo konformasiyasındadır. OH qrupundan başqa digər əvəzedicilərin hamısı psevdoekvatorial vəziyyətdədirlər. Həmçinin, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri­nin mövcudluğu aşkarlanmışdır

Açar sözlər : enamin, tsikloheksen halqası, konformasiya, yarımkreslo, molekuldaxili və molekullararası hidrogen rabitələri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı