ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN (II) 2,4-DİNİTROBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ TRİFENİLFOSFİNLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstamov, Ü.N.Rüstəmova

 

Spektrofotometrik metodla misin(II) 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin və trifenilfosfinlə müxtəlifli­qand­lı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi, optiki, analitik xassələri müəyyənləşdirilmiş, misin təyininin ekstraksiyalı-fotometrik üsulu işlənmişdir

Açar sözlər : mis, trifenilfosfin, 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin, ekstraksiyalı-fotometrik, fosforüzvi birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı