ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN (II) 2,4-DİNİTROBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ TRİFENİLFOSFİNLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstamov, Ü.N.Rüstəmova

 

Spektrofotometrik metodla misin(II) 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin və trifenilfosfinlə müxtəlifli­qand­lı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi, optiki, analitik xassələri müəyyənləşdirilmiş, misin təyininin ekstraksiyalı-fotometrik üsulu işlənmişdir

Açar sözlər : mis, trifenilfosfin, 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin, ekstraksiyalı-fotometrik, fosforüzvi birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı