ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİSİN (II) 2,4-DİNİTROBENZOLAZOPİROKATEXİN VƏ TRİFENİLFOSFİNLƏ EKSTRAKSİYALI-FOTOMETRİK TƏYİNİ
N.X.Rüstamov, Ü.N.Rüstəmova

 

Spektrofotometrik metodla misin(II) 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin və trifenilfosfinlə müxtəlifli­qand­lı kompleksi tədqiq edilmişdir. Kompleksin əmələgəlmə və ekstraksiya şəraiti tapılmış, tərkibi, fiziki-kimyəvi, optiki, analitik xassələri müəyyənləşdirilmiş, misin təyininin ekstraksiyalı-fotometrik üsulu işlənmişdir

Açar sözlər : mis, trifenilfosfin, 2,4-dinitrobenzolazopirokatexin, ekstraksiyalı-fotometrik, fosforüzvi birləşmələr
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı