ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
WOLFRAMIN(VI) 2-HIDROKSI-5-BROMTIOFENOL VƏ AMINOFENOL ILƏ EKSTRAKSIYALI-SPEKTROFOTOMETRIK TƏYINI
Ə.Z.Zalov, M.T.İsmayılova

 

Volframın(VI) 2-hidroksi-5-bromtiofenol (QBTF)  və aminofenol (AF) ilə ekstraksiyalı-spektrofotometrik təyini metodu işlənib hazırlanmışdır. Kompleks əmələgəlmənin optimal turşuluğu müəyyən olunmuşdur. Müxtəlif üsullarla kompleksin tərkibində komponentlərin molyar nisbəti W(V):QBTF:AF=1:2:2 olduğu müəyyən olunmuşdur. Maksimum l=460–470 nm  dalğa uzunluğunda baş verir. Molyar işıq udma əmsalı e=(2.4–2.6)·104 bərabər olmuşdur. Yeni işlənmiş üsul polad nümunəsində volframın təyininə tətbiq edilmişdir

Açar sözlər : volfram, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, aminofenol, ekstraksiyalı-spektrofotometrik metod
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı