ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
İŞLƏNMIŞ QO-30/7 VƏ S-12 SƏNAYE KATALIZATORLARININ KLAUS PROSESINDƏ ISTIFADƏ IMKANLARININ TƏDQIQI
Q.R.Əsgərov, M.M.Əhmədov, Q.M.Səmədzadə

 

İşlənmiş QO-30/7 və S-12 sənaye katalizatorlarının Klaus prosesinə tətbiqi göstərdi ki, QO-30/7 katalizatorunun aktivliyi çox aşağıdır və bu halda  kükürdün çıxımı 60%-dən aşağı olur; S-12 katalizatoru kifayət qədər  aktivdir və onun tətbiqində kükürdün çıxımı 96–98% təşkil edir. S-12 katalizatorunda  ən yüksək  nəticə qaz qarışığının 750–1020 saat-1 sürətində, 2500C temperaturda və H2S:SO2=2 nisbətində alınmışdır

Açar sözlər : Klaus prosesi, QO-30/7 və S-12 katalizatorları, kükürdün alınma qurğusunun sxemi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı