ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DÖVRI QURULUŞLU LAYLI UDUCU SISTEMDƏ ELEKTROMAQNIT ŞÜALARIN ƏKS OLUNMADAN SÖNMƏSI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

laylı sistemdə elektromaqnit şüaların əks olunmadan sönməsinin şərtləri tapılmışdır. Həmin sistem uducu dielektrik və dörddəbir udmayan dövri laylardan ibarətdir. Onların uducu layın qalınlığından və optik xassələrindən asılılığı tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : əksetdirməyən örtük, elektromaqnit dalğa
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı