ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DÖVRI QURULUŞLU LAYLI UDUCU SISTEMDƏ ELEKTROMAQNIT ŞÜALARIN ƏKS OLUNMADAN SÖNMƏSI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

laylı sistemdə elektromaqnit şüaların əks olunmadan sönməsinin şərtləri tapılmışdır. Həmin sistem uducu dielektrik və dörddəbir udmayan dövri laylardan ibarətdir. Onların uducu layın qalınlığından və optik xassələrindən asılılığı tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : əksetdirməyən örtük, elektromaqnit dalğa
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı