ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DÖVRI QURULUŞLU LAYLI UDUCU SISTEMDƏ ELEKTROMAQNIT ŞÜALARIN ƏKS OLUNMADAN SÖNMƏSI
R.M.Qasımov, S.R.Qasımova

 

laylı sistemdə elektromaqnit şüaların əks olunmadan sönməsinin şərtləri tapılmışdır. Həmin sistem uducu dielektrik və dörddəbir udmayan dövri laylardan ibarətdir. Onların uducu layın qalınlığından və optik xassələrindən asılılığı tədqiq olunmuşdur

Açar sözlər : əksetdirməyən örtük, elektromaqnit dalğa
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı