ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-METİLFENOLUN HİDROGEN PEROKSİD İŞTİRAKI İLƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ POLİKONDENSLƏŞMƏSİ
F.Kasebi, B.Ə.Məmmədov, D.N.Əliyeva, Ç.H.İsmaylova

 

Hidrogen peroksid iştirakı ilə 4-metilfenolun oksidləşdirici polikondensləşmə reaksiyası həyata keçi­rilmiş, onun qanunauyğunluqları və məhsulları tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, bu reaksiya nəticəsində makromolekulları bir-biri ilə 2,6-vəziyyətlərdə birləşmiş 1-hidroksi-4-metilfenilen manqa­la­rından təşkil olunmuş oliqomerlər alınır. Reaksiya şəraitinin oliqomerin çıxımına təsiri öyrənilmiş, reaksiyanın kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri tapılmış və mexanizmi təklif edilmişdir

Açar sözlər : hidrogen peroksid, 4-metilfenol, oksidləşdirici polikondensləşmə, oliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı