ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
4-METİLFENOLUN HİDROGEN PEROKSİD İŞTİRAKI İLƏ OKSİDLƏŞDİRİCİ POLİKONDENSLƏŞMƏSİ
F.Kasebi, B.Ə.Məmmədov, D.N.Əliyeva, Ç.H.İsmaylova

 

Hidrogen peroksid iştirakı ilə 4-metilfenolun oksidləşdirici polikondensləşmə reaksiyası həyata keçi­rilmiş, onun qanunauyğunluqları və məhsulları tədqiq olunmuşdur. Göstərilmişdir ki, bu reaksiya nəticəsində makromolekulları bir-biri ilə 2,6-vəziyyətlərdə birləşmiş 1-hidroksi-4-metilfenilen manqa­la­rından təşkil olunmuş oliqomerlər alınır. Reaksiya şəraitinin oliqomerin çıxımına təsiri öyrənilmiş, reaksiyanın kinetik və aktivləşmə parametrlərinin qiymətləri tapılmış və mexanizmi təklif edilmişdir

Açar sözlər : hidrogen peroksid, 4-metilfenol, oksidləşdirici polikondensləşmə, oliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı