ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSİL(MET)AKRİLATLARIN MİS TƏRKİBLİ POLİMER NANOKOMPOZİT VƏ İNİSİATOR İŞTİRAKI İLƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİ
İ.M.Quliyeva, M.K.Məmmədov, R.V.Əliyeva, A.H.Əzizov

 

Sintez edilmiş tsikloheksil(met)akrilatların mis(I) tərkibli polimer nanokompozitin iştirakı ilə tənzimlənən ra­di­kal polimerləşmə reaksiyası tədqiq olunmuş, nəticədə müxtəlif molekul kütlə paylanmasına ma­lik oli­qo­merlər alınmışdır. Alınmış oliqomerlərin quruluş və xassələri  öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə təsdiq olun­muşdur

Açar sözlər : tsikloheksil(met)akrilatlar, ra­di­kal polimerləşmə, mis tərkibli polimer nanokompozit, benzoil peroksidi, oliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı