ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSİL(MET)AKRİLATLARIN MİS TƏRKİBLİ POLİMER NANOKOMPOZİT VƏ İNİSİATOR İŞTİRAKI İLƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİ
İ.M.Quliyeva, M.K.Məmmədov, R.V.Əliyeva, A.H.Əzizov

 

Sintez edilmiş tsikloheksil(met)akrilatların mis(I) tərkibli polimer nanokompozitin iştirakı ilə tənzimlənən ra­di­kal polimerləşmə reaksiyası tədqiq olunmuş, nəticədə müxtəlif molekul kütlə paylanmasına ma­lik oli­qo­merlər alınmışdır. Alınmış oliqomerlərin quruluş və xassələri  öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə təsdiq olun­muşdur

Açar sözlər : tsikloheksil(met)akrilatlar, ra­di­kal polimerləşmə, mis tərkibli polimer nanokompozit, benzoil peroksidi, oliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı