ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOHEKSİL(MET)AKRİLATLARIN MİS TƏRKİBLİ POLİMER NANOKOMPOZİT VƏ İNİSİATOR İŞTİRAKI İLƏ RADİKAL POLİMERLƏŞMƏSİ
İ.M.Quliyeva, M.K.Məmmədov, R.V.Əliyeva, A.H.Əzizov

 

Sintez edilmiş tsikloheksil(met)akrilatların mis(I) tərkibli polimer nanokompozitin iştirakı ilə tənzimlənən ra­di­kal polimerləşmə reaksiyası tədqiq olunmuş, nəticədə müxtəlif molekul kütlə paylanmasına ma­lik oli­qo­merlər alınmışdır. Alınmış oliqomerlərin quruluş və xassələri  öyrənilmiş və fiziki-kimyəvi analiz üsulları ilə təsdiq olun­muşdur

Açar sözlər : tsikloheksil(met)akrilatlar, ra­di­kal polimerləşmə, mis tərkibli polimer nanokompozit, benzoil peroksidi, oliqomerlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı