ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuSbS2-ErSbS3 SISTEMLƏRINDƏ FAZA TARAZLIĞI
R.M.Ağayeva

Diferensial-termiki, rentgenfaz və mikroquruluş analizlərinin nəticələrinə əsasən CuSbS2-LaSbS3 və CuSbS2-NdSbS3 sistemlərində faza tarazlığı tədqiq olunmuş və onların hal diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemlərdə konqruent əriyən və tərkibi Cu2LnSb3S7 olan dördkomponentli birləşmə əmələ gəlir. Rentgenqumluş analizinə əsasən Cu2LaSb3S7 və Cu2NdSb3Sbirləşmələrinin rombik sinqoniyada kristallaşdığı (Cu2LaSb3S7 a=14.43, 5=21.42, c=3.97 Ä; Cıı2NdSb3S7 a=14.463, 5=21.404, c=3.962 Ä) müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı