ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CuSbS2-ErSbS3 SISTEMLƏRINDƏ FAZA TARAZLIĞI
R.M.Ağayeva

Diferensial-termiki, rentgenfaz və mikroquruluş analizlərinin nəticələrinə əsasən CuSbS2-LaSbS3 və CuSbS2-NdSbS3 sistemlərində faza tarazlığı tədqiq olunmuş və onların hal diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemlərdə konqruent əriyən və tərkibi Cu2LnSb3S7 olan dördkomponentli birləşmə əmələ gəlir. Rentgenqumluş analizinə əsasən Cu2LaSb3S7 və Cu2NdSb3Sbirləşmələrinin rombik sinqoniyada kristallaşdığı (Cu2LaSb3S7 a=14.43, 5=21.42, c=3.97 Ä; Cıı2NdSb3S7 a=14.463, 5=21.404, c=3.962 Ä) müəyyən edilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı