ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Li2O·B2O3–Li2O·Pr2O3 KVAZIBINAR KƏSIYININ TƏDQIQI
Ş.A.Həmidova, F.Ə.Novruzova

 

Fiziki-kimyəvi analiz mеtodlarından (DTA, RFA) istifadə еdərək Li2O–Pr2O3–B2O3  üçlü sistеminin daхili kəsiyi  Li2O·B2O3–Li2O·Pr2O3 tədqiq еdilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, kəsik kvazibinardır  və sistеmin hal diaqramı qurulmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı