ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Li2O·B2O3–Li2O·Pr2O3 KVAZIBINAR KƏSIYININ TƏDQIQI
Ş.A.Həmidova, F.Ə.Novruzova

 

Fiziki-kimyəvi analiz mеtodlarından (DTA, RFA) istifadə еdərək Li2O–Pr2O3–B2O3  üçlü sistеminin daхili kəsiyi  Li2O·B2O3–Li2O·Pr2O3 tədqiq еdilmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, kəsik kvazibinardır  və sistеmin hal diaqramı qurulmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı