ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AŞAĞI "C-H" TURŞULUĞU OLAN MADDƏLƏRIN AMINOMETIL TÖRƏMƏLƏRININ SINTEZININ YENI ÜSULLARI
Ş.M.Şixəliyev

 

Məqalədə yeni üsullar tədbiq etməklə aşağı "C–H"-turşuluğu olan maddələrin  aminmetil törəmələrinin  yüksək çıxmlarla maddənin sintezinin alınması  göstərilmişdir. Alınmış aminometil birləşmələri mikrob əleyhinə aşqarlar və lüminisent maddələr kimi tədbiq olunmağa tövsiyə olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı