ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Y(OTf)3 KATALİZATORUNUN İŞTİRAKINDA β-ENAMİNLƏRİN SİNTEZİ
İ.Ə.Əliyev, А.М.Мəhərrəmov, S.F.Fərzəliyev, İ.M.Əhmədov

 

Asetilaseton Y(OTf)3 katalizatorunun iştirakında aminlərlə β-enaminlər əmələ gətirir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın