ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ AZOT SAXLAYAN ALKİLFENOL OLİQOMERLƏRİNİN ALINMASI
M.N.Əmiraslanova

 

Monoalkil(C8–C12)fenollar və propilen oksidi əsasında oliqomerlərin alınma reaksiyasının bəzi qa­nu­­na­uyğunluqları tədqiq edilmişdir. Modifikator kimi benzoquanamindən istifadə edərək, tərkibində azot saxlayan monoalkilfenol oliqomerləri sintez edilmişdir. Oliqomer məhsulların bəzi fiziki-kim­yəvi xassələri müvafiq kimyəvi analiz üsulları ilə təyin olunmuş, tətbiqinin perspektivləri araş­dı­rıl­mış­dır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı