ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ AZOT SAXLAYAN ALKİLFENOL OLİQOMERLƏRİNİN ALINMASI
M.N.Əmiraslanova

 

Monoalkil(C8–C12)fenollar və propilen oksidi əsasında oliqomerlərin alınma reaksiyasının bəzi qa­nu­­na­uyğunluqları tədqiq edilmişdir. Modifikator kimi benzoquanamindən istifadə edərək, tərkibində azot saxlayan monoalkilfenol oliqomerləri sintez edilmişdir. Oliqomer məhsulların bəzi fiziki-kim­yəvi xassələri müvafiq kimyəvi analiz üsulları ilə təyin olunmuş, tətbiqinin perspektivləri araş­dı­rıl­mış­dır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı