ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏRKİBİNDƏ AZOT SAXLAYAN ALKİLFENOL OLİQOMERLƏRİNİN ALINMASI
M.N.Əmiraslanova

 

Monoalkil(C8–C12)fenollar və propilen oksidi əsasında oliqomerlərin alınma reaksiyasının bəzi qa­nu­­na­uyğunluqları tədqiq edilmişdir. Modifikator kimi benzoquanamindən istifadə edərək, tərkibində azot saxlayan monoalkilfenol oliqomerləri sintez edilmişdir. Oliqomer məhsulların bəzi fiziki-kim­yəvi xassələri müvafiq kimyəvi analiz üsulları ilə təyin olunmuş, tətbiqinin perspektivləri araş­dı­rıl­mış­dır

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı