ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI NEFT MƏHSULLARININ DEMERKAPTANIZASIYASI PROSESLƏRI ÜÇÜN YARADILMIŞ KATALITIK SISTEMLƏRIN AKTIV KOMPONENT TƏRKIBLƏRININ SEÇILMƏSI
A.S.Quliyev

 

Bəzi neft məhsullarının demerkaptanizasiyası üçün klinoptilolit daşıyıcılı dəmir, manqan və kobalt əsaslı katalitik sistemlərin aktiv komponent tərkiblərinin müəyyən edilməsi ilə  əlaqədar aparılmış eksperimental tədqiqatların nəticələrin şərhi verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı