ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MERKAPTANLI NEFT MƏHSULLARININ DEMERKAPTANIZASIYASI PROSESLƏRI ÜÇÜN YARADILMIŞ KATALITIK SISTEMLƏRIN AKTIV KOMPONENT TƏRKIBLƏRININ SEÇILMƏSI
A.S.Quliyev

 

Bəzi neft məhsullarının demerkaptanizasiyası üçün klinoptilolit daşıyıcılı dəmir, manqan və kobalt əsaslı katalitik sistemlərin aktiv komponent tərkiblərinin müəyyən edilməsi ilə  əlaqədar aparılmış eksperimental tədqiqatların nəticələrin şərhi verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı