ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TSİKLOPENTADİEN ƏSASINDA (4+2)-TSİKLOBİRLƏŞMƏ REAKSİYADA YENİ TƏDQİQATLAR
Z.İ.Ismayılov, N.D.Sadıxova, A.H.Həsənov, R.Ə.Rüstəmov, G.D.Həsənova

 

Yeni asimmetrik dien sintez reaksiyalarında tsiklopentadienin istifadəsi barədə elmi ədəbiyyatının icmalı vе­ril­mişdir. Reaksiyaların stereo- və enantioselektivliyinə müxtəlif parametrələrin təsiri öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı