ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АTSIKLIK, MONO- VƏ POLITSIKLIK BIRLƏŞMƏLƏRIN HETEROGEN OKSIDLƏŞMƏ VƏ OKSIDLƏŞDIRICI AMMONOLIZLƏRINDƏN o-FTAL TURŞU IMIDININ ƏMƏLƏ GƏLMƏ XÜSUSIYYƏTLƏRI HAQQINDA
Q.Ə.Bağırzadə

 

Мüxtəlif sinif birləşmələrin heterogen oksidləşmə və oksidləşdirici ammonolizlərindən o-ftal turşu imidinin əmələ gəlmə  xüsusiyyətləri analiz edilmiş və ümumiləşdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, ftalimid istifadə olunan ilkin  üzvi maddədən asılı olaraq reaksiyanın həm əsas, həm də əlavə məhsulu kimi alınır. Мüəyyən edilmişdir ki, imid tsiklinin əmələ gəlməsi  oksidləşmə zamanı ilkin maddədə azot saxlayan qrupun və ya heteroatomun – azotun olması, oksidləşdirici ammonoliz zamanı isə müxtəlif növ reaksiyaların – oksidləşmə və ammonolizin  bir prosesdə birləşməsi ilə bağlıdır. Bütün hallarda imidin azotlu heterotsiklinin formalaşması reaksiyanın  aralıq mərhələlərində ilkin o-ksilol və ya ona yaxın quruluşdan bilavasitə əmələ gələn oksigenli səth birləşmənin molekuldaxili tsiklləşməsinə görə baş verir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı