ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
АTSIKLIK, MONO- VƏ POLITSIKLIK BIRLƏŞMƏLƏRIN HETEROGEN OKSIDLƏŞMƏ VƏ OKSIDLƏŞDIRICI AMMONOLIZLƏRINDƏN o-FTAL TURŞU IMIDININ ƏMƏLƏ GƏLMƏ XÜSUSIYYƏTLƏRI HAQQINDA
Q.Ə.Bağırzadə

 

Мüxtəlif sinif birləşmələrin heterogen oksidləşmə və oksidləşdirici ammonolizlərindən o-ftal turşu imidinin əmələ gəlmə  xüsusiyyətləri analiz edilmiş və ümumiləşdirilmişdir. Göstərilmişdir ki, ftalimid istifadə olunan ilkin  üzvi maddədən asılı olaraq reaksiyanın həm əsas, həm də əlavə məhsulu kimi alınır. Мüəyyən edilmişdir ki, imid tsiklinin əmələ gəlməsi  oksidləşmə zamanı ilkin maddədə azot saxlayan qrupun və ya heteroatomun – azotun olması, oksidləşdirici ammonoliz zamanı isə müxtəlif növ reaksiyaların – oksidləşmə və ammonolizin  bir prosesdə birləşməsi ilə bağlıdır. Bütün hallarda imidin azotlu heterotsiklinin formalaşması reaksiyanın  aralıq mərhələlərində ilkin o-ksilol və ya ona yaxın quruluşdan bilavasitə əmələ gələn oksigenli səth birləşmənin molekuldaxili tsiklləşməsinə görə baş verir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı