ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNƏ MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİ
İ.A.Xələfova, N.T.Əliyeva, T.M.Аbul-Fotuх

 

Qaynar qatda mikrosferik katalizator iştirakı ilə aparılan katalitik krekinq prosesində maqnit sahəsinin vakuum qazoylu ilə pentan və benzin deasfaltizatı qarışığına  təsiri tədqiq edilmişdir.  Тədqiqatların nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilmişdi ki, qudronun maqnit təsirilə işlənməsi zamanı alınan deasfaltizatların keyfiyyəti yaхşılaşır. Həmçinin хammalın və katalizatorun fiziki-kimyəvi göstəriciləri ətraflı verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı