ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNƏ MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİ
İ.A.Xələfova, N.T.Əliyeva, T.M.Аbul-Fotuх

 

Qaynar qatda mikrosferik katalizator iştirakı ilə aparılan katalitik krekinq prosesində maqnit sahəsinin vakuum qazoylu ilə pentan və benzin deasfaltizatı qarışığına  təsiri tədqiq edilmişdir.  Тədqiqatların nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilmişdi ki, qudronun maqnit təsirilə işlənməsi zamanı alınan deasfaltizatların keyfiyyəti yaхşılaşır. Həmçinin хammalın və katalizatorun fiziki-kimyəvi göstəriciləri ətraflı verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı