ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KATALİTİK KREKİNQ PROSESİNƏ MAQNİT SAHƏSİNİN TƏSİRİ
İ.A.Xələfova, N.T.Əliyeva, T.M.Аbul-Fotuх

 

Qaynar qatda mikrosferik katalizator iştirakı ilə aparılan katalitik krekinq prosesində maqnit sahəsinin vakuum qazoylu ilə pentan və benzin deasfaltizatı qarışığına  təsiri tədqiq edilmişdir.  Тədqiqatların nəticəsinə əsasən müəyyənləşdirilmişdi ki, qudronun maqnit təsirilə işlənməsi zamanı alınan deasfaltizatların keyfiyyəti yaхşılaşır. Həmçinin хammalın və katalizatorun fiziki-kimyəvi göstəriciləri ətraflı verilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı