ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FUNKSİONALƏVƏZLİ KARBAMİD VƏ TİOKARBAMİDLƏR ƏSASINDA TƏRKİBİNDƏ AZOTSAXLAYAN HETEROTSİKLİK BİRLƏŞMƏLƏRİN SİNTEZİ
M.M.Qurbanova

 

Təqdim olunan işdə  beş- və altıüzvlü azotsaxlayan heterotsiklik birləşmələrin sintezində funksionaləvəzli karbamid və tiokarbamidlərin iştirakı haqqındq ədəbiyyat icmalı toplanmış, həmçinin onların bəzi xassələri nəzərdən keçirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı