ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODIFIKASIYA OLUNMUŞ Ni/ SEOLIT KATALIZATORLARI ÜZƏRINDƏ METANIN SU BUXARI ILƏ KONVERSIYASI PROSESININ KINETIK QANUNAUYĞUNLUĞU
N.M.Qasımova, Ə.İ.Quliyev, N.S.İsmayılova

 

Atmosfer təzyiqində axın dövriyyə reaktorunda  modifikasiya olunmuş nikel seolit –klinoptilolit katalizatorları uzərində metanın su buxarı ilə konversiyası reaksiyasının kinetikası öyrənilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın